Divljač

divljačNaziv divljač koristi se po pravilu za životinje koje žive u svom prirodnom staništu, podalje od čoveka. To ih razlikuje od pripitomljenih, takozvanih domaćih životinja. U ovaj skup spada i divljač, životinje koje čovek lovi, a što je uređeno Zakonom o lovu. Neretko mogu prouzrokovati štetu na usevima, u dvorištima pa i ljudima. Brojnost mnogih životinja se smanjuje. U područjima koje nastanjuju ljudi, mnoge su vrste već izumrle ili su iz njih nestale. Kako je područja koje ljudi ne oblikuju prema svojim potrebama sve manje, a i dalje će se smanjivati, životinje koje izbegavaju ljude su u principu ugrožene. Zato je važno da na human i ekološki način relociramo njihovo prirodno stanište.